سرورهای مجازی قدرتمند ایران

سرور مجازی ایران پلن 1


 
400,000Rial
ماهانه

   1024MB Ram

   1Core CPU

   20GB SSD HDD

   100Mb Port

   100GB Traffic

سرور مجازی ایران پلن 2


 
2,000,000Rial
ماهانه

   2GB Ram

   2Core CPU

   40GB SSD HDD

   1000Mb Port

   Unlimited Traffic

سرور مجازی ایران پلن 3


 
800,000Rial
ماهانه

   3072MB Ram

   2Core CPU

   25GB SSD HDD

   100Mb Port

   600GB Traffic

سرور مجازی ایران پلن 4


 
4,500,000Rial
ماهانه

   4096MB Ram

   3Core CPU

   80GB SSD HDD

   1000Mb Port

   Unlimited Traffic

سرور مجازی ایران پلن 5


 
1,600,000Rial
ماهانه

   6144MB Ram

   4Core CPU

   40GB SSD HDD

   100Mb Port

   Unlimited Traffic

سرور مجازی ایران پلن 6


 
2,400,000Rial
ماهانه

   10GB Ram

   6Core CPU

   80GB SSD HDD

   100Mb Port

   Unlimited Traffic