وبلاگ سایت

حل مشکل Check SSH UseDNS

حل مشکل Check SSH UseDNS

برای حلی این مشکل مراحل زیر را به ترتیب طی کنید

 nano /etc/ssh/sshd_config

و UseDNS yes را پیدا کنید

و علامت # را پاک کرده و yes را no تغییر دهید

حال با CTR+X خارج شوید

y را بزنید سپس ENTER

حالا باید ssh را ری استارت کنید

service sshd restart

پایان

محمد علی پور فتحکوهیحل مشکل Check SSH UseDNS
Share this post

Join the conversation