وبلاگ سایت

نصب xfce بر روی centos 32bit 64bit

سلام برای نصب سبکترین دسکتاپ لینوکس مراحل زیر طی شود

مرحله (۱)

In 64 bit CentOS (x86_64)

 wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
 rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
In 32 bit CentOS (i386)
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
 rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

مرحله (۲)

yum groupinstall Xfce
yum groupinstall Fonts
yum install xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-misc

مرحله (۳) نصب vnc

yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1 -y

useradd vncuser
passwd vncuser
su -l vncuser

با دستور زیر از شما رمز ورود به vnc را می خواهد
vncpasswd
exit
yum install nano
nano /etc/sysconfig/vncservers
در آخرین خط متن زیر را قرار دهید
VNCSERVERS="1:vncuser"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x786"
vncserver
حال باید پرت ۵۹۰۱ را از دیرکت ادمین فعال کنید

مرحله (۴)

محمد علی پور فتحکوهینصب xfce بر روی centos 32bit 64bit
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...