وبلاگ سایت

نحوه نصب monit در centos 6

نحوه نصب monit در centos 6

۱)نصب بسته های مورد نیاز


yum groupinstall-y"Development Tools"
yum install-ypam-devel openssl-devel

۲)دانلود و باز کردن بسته 
cd/usr/local/src
wget http://mmonit.com/monit/dist/monit-5.8.1.tar.gz
tar-zxf monit-5.8.1.tar.gz
rm-fmonit-5.8.1.tar.gz

۳) کامپیال و نصب
cd/usr/local/src/monit-5.8.1
./configure
make&&makeinstall

۴) ایجاد سرویس منیت و فایل کانفیگ
cd/usr/local/src/monit-5.8.1
mkdir-p/etc/monit/
cpmonitrc/etc/monit/monitrc
ln-s/etc/monit/monitrc/etc/monitrc
chmod0700/etc/monit/monitrc 
cpsystem/startup/rc.monit/etc/init.d/monit
sed-i"s|MONIT=/usr/bin/monit|MONIT=/usr/local/bin/monit|"/etc/init.d/monit
chmod755/etc/init.d/monit
chkconfig--level345monit on

۵)کانفیگ با دبیان و ابونتو
mkdir-p/etc/monit/scripts/
mkdir-p/etc/monit/conf.d/
touch/var/log/monit.log

۶)  تنظیم فایل کانفیگ و تغییرات اساسی
sed-i"s|#  include /etc/monit.d/|include /etc/monit/conf.d/|g"/etc/monit/monitrc
sed-i-e"s|#   with start delay 240|   with start delay 240|"/etc/monit/monitrc
sed-i-e"s|# set logfile|set logfile /var/log/monit.log\n# set logfile|"/etc/monit/monitrc
sed-i"s|# set eventqueue| set eventqueue|"/etc/monit/monitrc
sed-i"s|#     basedir /var/monit|     basedir /var/monit|"/etc/monit/monitrc
sed-i"s|#     slots 100|     slots 100|"/etc/monit/monitrc
sed-i"s|allow @users readonly|# allow @users readonly|"/etc/monit/monitrc
sed-i"s|allow @monit|# allow @monit|"/etc/monit/monitrc

۷)راه اندازی
service monit restart
۸) تنظیم فایل کانفیک و آی پی سرور
nano /etc/monit/monitrc
به دنبال پرت ۲۸۱۲ بگردید
و به جای localhot اول آی وی سرور
و local host دوم آی پی یا آیپی هایی که حق وصل شدن به کنترل پنل را دارند
service monit restart

حال شما می توانید در مرور گر خود با نام کاربری و رمز
user:admin
pass: monit
وارد شوید
برای تغییر رمز فایل کانفیگ را تغییر دهید


محمد علی پور فتحکوهینحوه نصب monit در centos 6
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...