وبلاگ سایت

نحوه نصب جاوا ۷ در لینوکس centos 6

برای اینکار مطابق دستور العمل زیر انجام بدید (دقت کنید که کدها به ترتیب در یک خط هستند و نباید بین آنها اینتر زده شود)

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com" 
"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7/jdk-7-linux-x64.rpm"

 

حال دانلود جی دی کی ۷ دقت کنید که دستور زیر در یک خط است و برای جا شدن در صفحه در دو خط نوشته شده

 

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com" 
"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7/jdk-7-linux-x64.rpm"

حال که اطلاعات دانلود شد با کد های زیر هر دو پکیج را نصب میکنیم

rpm -Uvh jdk-7u25-linux-x64.rpm

بعد کد زیر

rpm -Uvh jre-7u25-linux-x64.rpm

حال می توانید چک کنید که همه چیز موفق بوده است

java -version

و

 

javac -version

 

تمام نصب شد

 

محمد علی پور فتحکوهینحوه نصب جاوا ۷ در لینوکس centos 6
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...