وبلاگ سایت

نحوه حذف Message is locked

برای حذف نامه هایی که قفل شده اند و حذف نمی شوند کافی است  مراحل زیر طی شود

ابتدا شماره ایمیا را باید بدانید Message 1WDeTV-0003dt-DR is locked

ps aux | 1WDeTV-0003dt-DR
kill-9 pid
exim -Mrm 1WDeTV-0003dt-DR

محمد علی پور فتحکوهینحوه حذف Message is locked
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...