وبلاگ سایت

رفع خطای Invalid hostname for server

سلام

ممکن است بعد از آپدیت phpmyadmin با خطای زیر مواجه شوید

Invalid hostname for server 1. Please review your configuration

برای رفع آن باید در تنظیمات phpmyadmin تغییراتی ایجاد کنید

اگر از کنترل پنل دایرکت ادیمن استفایده میکنید

cd /var/www/html/phpMyAdmin
nano config.inc.php
سپس دستور زیر را یافته 
$cfg['Servers'][$i]['host']='';
و به دستور زیر تغییر دهید
$cfg['Servers'][$i]['host']='localhost';
سپس جهت اطمینان از رفع این خطا و باگ احتمالی
nano .htaccess
و سپس دستور زیر را در آن قرار داده و ذخیره کنید
<Files "config.inc.php">
 Order allow,deny
 Deny from all
 </Files>

کاملا امن شد
موفق باشید
محمد علی پور فتحکوهیرفع خطای Invalid hostname for server
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...